Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, transparant, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks voortdurende inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer wij geattendeerd worden op tekortkomingen aan deze site, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site
Deze website wordt onderhouden door ProVicis BV. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de op deze pagina genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website, of delen daarvan, houdt aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. ProVicis behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten belang aan bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Wij geven u daarbij de volgende garanties :

•Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
•De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
•Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
•Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over deze bronnen en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U mag de informatie op deze website raadplegen, voor persoonlijk gebruik downloaden en alleen reproduceren, als U de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.